EDI

Đàm phán xuyên quốc gia
Hãy tưởng tượng bạn đang phải dẫn dắt một nhóm mà lần đầu tiên phải thực hiện các cuộc
   
Đàm phán xuyên quốc gia
Hãy tưởng tượng bạn đang phải dẫn dắt một nhóm mà lần đầu tiên phải thực hiện các cuộc đàm phán với nước ngoài. Mặc dù đã tìm hiểu đầy đủ mọi yếu tố ...
Làm thế nào sớm phát hiện những người có Tinh thần Doanh nhân trong Công ty hay Tổ chức của Bạn?
Những người có tinh thần doanh nhân được hiểu đơn giản nhất là những người nhiều ý tưởng và hiện thực những ý tưởng đó. Trong quy mô xa họ có thể làm ...
   
Năm 2012 – Năm của Doanh nghiệp và Tinh thần Doanh nhân?
Thời điểm Kinh tế Thế giới ỳ chệ hiện nay là thời điểm thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân – nhờ những thuận lợi ...
Bí quyết khởi nghiệp
Tom Mackaskill* một doanh nhân thành công và đồng thời là một học giả nổi tiếng thế giới đã nhận định rằng con đường để xây dựng một doanh nghiệp trị ...