Đội ngũ
Sáng lập và Cố vấn
Mong muốn của Sáng lập viên và Tham vấn Best chính là sự phát triển nhanh, ổn định và vượt trội của Bạn và Doanh nghiệp cùng với sự phát triển nâng tầm của Việt Nam.
Sáng lập và Cố vấn
Mong muốn của Sáng lập viên và Tham vấn Best chính là sự phát triển nhanh, ổn định và vượt trội của Bạn và Doanh nghiệp cùng với sự phát triển nâng tầm của Việt Nam.
Đội ngũ Thành viên
Các thành viên của Best được gắn kết qua chất lượng và kết quả thực tế đối với doanh nghiệp, uy tín cá nhân, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, ảnh hưởng có ý nghĩa đối với xã hội, cũng như văn hóa Best.