Phát triển Tinh thần Doanh nhân

Chương trình Phát triển Tinh thần Doanh nhân EDI
Best Entrepreneurship Center (BEC) triển khai Chương trình Phát triển Tinh thần Doanh nhân với hỗ trợ của Trường MIT Sloan (Mỹ) và Viện Phát triển Tinh thần Doanh nhân EDI.
Việt Nam cần những Doanh nhân sáng tạo và ảnh hưởng
Lần đầu tiên Ngày Doanh nhân Việt Nam chính thức được thành lập (13-10-2004). Sự kiện ấy là tín hiệu tốt, cho thấy xã hội đã nhận thức rõ về vai trò tích cực của doanh nhân, đúng hơn là entrepreneur.
Trung tâm Phát triển Tinh thần Doanh nhân MIT có tên mới
Trung tâm Phát triển Tinh thần Doanh nhân MIT (Một trong các Liên kết chính của BEST) có tên mới