time

Làm thế nào sớm phát hiện những người có Tinh thần Doanh nhân trong Công ty hay Tổ chức của Bạn?
Những người có tinh thần doanh nhân được hiểu đơn giản nhất là những người nhiều ý tưởng và hiện thực những ý tưởng đó. Trong quy mô xa họ có thể làm ...
   
Năm 2012 – Năm của Doanh nghiệp và Tinh thần Doanh nhân?
Thời điểm Kinh tế Thế giới ỳ chệ hiện nay là thời điểm thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân – nhờ những thuận lợi ...