nhân tài

Quản lý nhân tài_Phần 1
Một chiến lược “Tiềm năng lãnh đạo”đang trở nên khá phổ biến tại các Công ty hiện nay. Những người tiềm năng được Công ty bồi dưỡng và tạo cơ hội ...
   
Làm thế nào để tuyển dụng nhân tài khi bắt đầu khởi nghiệp?
Khi các chủ doanh nghiệp bắt tay vào quá trình khởi nghiệp, họ phải tìm kiếm và chon lựa những nhân viên cốt cán, có tiềm năng để có thể giúp họ phát ...