tìm kiếm tài năng

Làm thế nào để tuyển dụng nhân tài khi bắt đầu khởi nghiệp?
Khi các chủ doanh nghiệp bắt tay vào quá trình khởi nghiệp, họ phải tìm kiếm và chon lựa những nhân viên cốt cán, có tiềm năng để có thể giúp họ phát ...