nhân viên giỏi

Làm thế nào để có đội ngũ Nhân viên năng lực cao
Nhân viên của bạn chứa những năng lực tiềm tàng to lớn. Vậy bạn đã khai thác nó để khơi dậy sức mạnh của đôi ngũ nhân viên chưa?