Cong nghiep xay dung

Ngành công nghiệp xây dựng Thế Giới lạc quan tăng trưởng trong năm 2014
Ngành công nghiệp xây dựng Thế Giới đang lạc quan hơn về sự tăng trưởng doanh thu trong năm 2014 so với năm 2013, theo nghiên cứu mới của tạp chí ...