nguyên tắc

Làm thế nào để tránh xung đột và sự mất sự tin tưởng trong đàm phán
Nhiều cuộc đàm phán có thể giảm rủi do và nâng cao tỷ lệ thành công nhờ tăng sự tin tưởng.