đổi mới sáng tạo

Việt Nam cần những Doanh nhân sáng tạo và ảnh hưởng
Lần đầu tiên Ngày Doanh nhân Việt Nam chính thức được thành lập (13-10-2004). Sự kiện ấy là tín hiệu tốt, cho thấy xã hội đã nhận thức rõ về vai trò ...