vượt trội

Làm thế nào để Xây dựng Văn hóa làm việc giúp đạt tới Vượt trội?
Các Công ty theo cách găn bó kiểu gia đình thành công dựa trên nền tảng của sự tin tưởng, phát triển, và hướng tới mục tiêu chung. Khùng hoảng kinh ...
   
Sáng tạo và nuôi dưỡng sáng tạo: EQ cần hơn IQ (VEF)
Sáng tạo và đổi mới là động lực, nguồn lực, và lợi thế cho phát triển của cá nhân, cho tổ chức doanh nghiệp, và Quốc gia. Sáng tạo tạo ra những khác ...