Tư duy sáng tạo

Tư duy đổi mới không chỉ là Đổi mới về sản phẩm
Hầu hết các tổ chức tập trung vào hình thành đổi mới sản phẩm ngắn hạn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm có ít lợi thế cạnh tranh bền vững và không ...
   
5 đặc điểm của những nhà sáng tạo thành công
Không có nhiều ý kiến thống nhất về cái gì tạo nên một ý tưởng sáng tạo và cái gì làm cho một ý tưởng sáng tạo có giá trị.